Akari Paper Mill (Paleik)

Akari Paper Mill (Paleik)သည် မန္တလေးမြို့တောင်ဘက် ၂၀ ကီလိုမီတာအကွာ စဥ့်ကိုင်မြို့အနီးတွင်တည်ရှိပြီး၊ Energy System Assessment ကို မေလ (၃)ရက်၊ ၂၁၀၇ခုနှစ်၌ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

Energy Efficiency Measure : Steam System Optimization

Energy Projects

Akari Paper Mill (Paleik)သည် မန္တလေးမြို့တောင်ဘက် ၂၀ ကီလိုမီတာအကွာ စဥ့်ကိုင်မြို့အနီးတွင်တည်ရှိပြီး၊ Energy System Assessment ကို မေလ (၃)ရက်၊ ၂၁၀၇ခုနှစ်၌ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Energy Saving Assessment ပြုလုပ်ချိန်က Condensate Return တွင် Pumping ၂-ဆင့် ပါဝင်ပြီး အဆင့်တစ်ခုခု ချို့ယွင်းခဲ့သော် Condensate Drain အား ပြန်လည်မရရှိနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် UNIDO Assessment Team မှ ပထမနှင့် ဒုတိယအဆင့် Pumping များအကြားတွင် By-Pass Pumping Section အား တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း ပြုလုပ်ရန် အကြံပြုခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် Condensate အားလုံး ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရုံသာမက 2nd Stage Pumping ကိုလည်း ဖယ်ထုတ်ထားနိုင်ပြီး အပိုလျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်း လျှော့ချနိုင်ပါသည်။ တစ်နှစ်တာအတွက် ချွေတာရရှိနိုင်သောစရိတ်များ၏ အနှစ်ချုပ်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

  • Condensate Water အား ဘွိုင်လာသို့ ပြန်လည်ထည့်သွင်း အသုံးပြုခြင်းဖြင့် လောင်စာချွေတာနိုင်မှု ကျပ် ၉.၄၅ သန်း
  • Condensate Water အား ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းကြောင့် Water Treatment အတွက် ချွေတာနိုင်မှု ကျပ် ၇.၇၆ သန်း
  • မူလ Double-Stage Pumping ကြောင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပိုမိုကုန်ကျနေမှုကို လျှော့ချနိုင်ခြင်း ကျပ် ၁.၁၇ သန်း
ထိုကဲ့သို့ Condensate Water အား စဉ်ဆက်မပြတ် ပြန်လည်ရယူအသုံးပြုနေပါက Akari Paper Mill သည် ကုန်ကျစရိတ် ကျပ် ၁၈.၄ သန်းခန့်ကို နှစ်စဉ်လျှော့ချနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

Action Taken

စက်ရံိုဒါရှိိုက်တောနှင့်် ၀န်ထမ်ေးမ ောေး ည် ရရှှိလောမည့်် အခွင့််အလမ်ေး မ ောေးအောေး ဆ ွေးဆနွေးခွဲ့်ကကမပီေး Piping Modifications မပ လိုပ်ရန ် ဆဘောတူညီခွဲ့်ကက ည။် ပ ောကတ်စက်ကမ ် အကကေး စောေးဖ ငဆ်ငြ် အ်ထ ပစောင့််ဆ ိုင်ေးမပ ဘ ြ ကြ် ငေး် အပကောင်အထည်ပြော်ြ ့် ါ ည်။ ထ ို ့် ပကကောင့်် ဆမလ ၄ ရက်ဆန ့် မနက်ပှိိုင်ေးအလိုပ်ခ ှိန်တွင် စကရ်ိုံမ ှ တော၀နရ်ှှိ မူ ောေး ည ် Pump နှင့်် Motor အပှိမို ောေးအောေး 2nd Stage Pump အမ စ ် ကယှိို တ် ငှိို ် တပ် င်ခွဲ့်ကက ည်။ ထှိို ့်အမပင် UNIDO အကကဆံပေးခ က်အတငှိိုေး် Condensate Piping ဆမပောငေး်လွဲတပ် င် မခငေး်က ှိို ဆနောကထ် ပ် Paper machine ဆခတတရပ်နောေးခ ှိနတ်ငွ ် လပို်ဆ ောင ်ောွေးမည ်မ စ ်ည။် Condensate အောေးလေးံို Boiler house ှိို ့် ဆရောက်ရှှိမခင်ေးမ င့်် အက ှိ ေးဆက ေးဇူေး (၃) ခို ရရှှိနှိိုင်ပါ ည်။ ၄င်ေးတှိို ့်မှော Hot Condensate အောေး မပန်လည်အ ံိုေးမပ နှိိုင်မခင်ေးမ င့််ရရှှိနှိိုင်ဆ ော အပူစွမ်ေးအင်၊ ဆရနှင့်် Water Treatment Chemicals အတကွ် ကနိုက် စရှိတ် ဆလ ော့်ခ နှိိုင်မခင်ေးနှင့်် Double-pumping စနစ ် မ ေးိုံ စမွွဲခငေး်မှ ရရှှိလောဆ ော လ ပ်စစ်စွမ်ေးအင် ဆချွေတောမခင်ေးတှိို ့် မ စပ်ါ ည။်

Benefit

Photos

Project Partners