စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (EnMS)


Are you interested in implementing
စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (EnMS)
at your factory?


System Description

စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှု့သည် အဖွဲ့အစည်း၊နည်းပညာ ပြောင်းလဲရေး နှင့်ဝန်ထမ်းများအမူအကျင့်ပြောင်းလဲရေးတွင် စီးပွားရေးအရတွက်ခြေကိုက်ပြီး စွမ်းအင်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရေး ရည်ရွယ်ချက်အတွက် သက်ရောက်မှု့ ရှိသည်။ စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှု့ဆိုသည်မှာ အဖွဲ့အစည်း၏ စွမ်းအင်စွမ်းဆောင်ရည်အညွန်းကိန်း စဉ်ဆက်မပြတ် တိုတက်နေရေး နှင့် ရရှိပြီးသော အောင်မြင်မှု့ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရေး တို့ပါဝင်သည့် စွမ်းအင်လျော့ချရေး ရည်မှန်းချမှတ်ပြီး စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု့အပေါ် စနစ်တကျ အာရုံစိုက် ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၄င်းသည် သင့်အဖွဲ့ အစည်းအား စွမ်းအင်ပေါ်လစီ ချမှတ်ခြင်း (စွမ်းအင်လျော့ချရေးရည်မှန်းချက်များကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း အပါအဝင်)၊ ဆောင်ရွက်မည့် အစီအမံများ ချမှတ်ခြင်း၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရလာဒ်များ စစ်ဆေးခြင်း၊ တိုးတက်မှု့ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ စွမ်းအင်ပေါ်လစီနှင့် ရည်မှန်းချက်ကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း များပါဝင်သည့် စီမံခန့်ခွဲမှု့ စက်ဝန်းအား စဉ်ဆက်မပြတ် ကျင့်သုံးစေရန် သေချာစေသည်။ Plan–Do–Check–Act (PDCA)ပုံစံ ချဉ်းကပ်မှုသည် လက်ခံကျင့်သုံးပြီးသား စံသတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသည်။