ရေနွေးငွေ့သုံးစနစ် အထိရောက်ဆုံးအသုံးပြုခြင်း (SSO)


Are you interested in implementing
ရေနွေးငွေ့သုံးစနစ် အထိရောက်ဆုံးအသုံးပြုခြင်း (SSO)
at your factory?


System Description

စက်မှု့လုပ်ငန်းသုံး စွမ်းအင်အသုံးပြု စနစ်တစ်ခုအား နားလည်ဆန်းစစ်ရန်အတွက် ကုန်ကျစာရိတ် သက်သာစေသော အဓိကအချက်မှာ “စွမ်းအင်အသုံးပြုစနစ်” ချဉ်းကပ်မှု့ပုံစံ ကျင့်သုံးခြင်း ဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်အသုံးပြု စနစ်တွင် စက်ပစ္စည်း တစ်ခုခြင်းထက် စနစ်အတွင်း ပါဝင်သော စက်ပစ္စည်းအားလုံးကို အသုံးပြုသူမှ ထည့်သွင်း စဉ်းစားရန် လိုသည်။ ဥပမာ- ရေနွေးငွေ့အသုံးပြုစနစ်၏ လက်ရှိ အနေလည်ပတ်အသုံးပြု အနေအထားနှင့် ဆက်စပ် အချက်အလက်များ ၊ ရေနွေးငွေ့ ထုတ်လုပ် သည့် အပိုင်းနှင့် အသုံးပြုသည့်အပိုင်းများကို သိရှိခြင်းဖြင့် စတင်ရမည်။ ထို့နောက် ရေနွေးငွေ့ အသုံးပြုစနစ် အထိရောက်ဆုံး အသုံးပြုခြင်းအတွက် ဖြစ်နိုင်သောဧရိယာ (စွမ်းအင်လျော့ချရေး project) များဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ သုံးသပ်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်းများ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရမည်။ နောက်ဆုံးတွင် ရေနွေးငွေ့အသုံး လိုအပ်ချက်ပြောင်းလဲခြင်း သည် ရေနွေးငွေ့ အသုံးပြုစနစ် တစ်ခုလုံး၏ အကောင်းဆုံးအနေအထားကို မထိခိုက်စေရန် စနစ်တစ်ခုလုံး၏ performance ကို စဉ်ဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်နေရမည်။ ရေနွေးငွေ့ အသုံးပြုစနစ် အထိရောက်ဆုံး အသုံးပြုခြင်းတွင် ရေနွေးငွေ့အသုံးပြုစနစ်၏လက်ရှိအနေလည်ပတ်အသုံးပြုအနေအထားနှင့်ဆက်စပ်အချက်အလက်များ ရှာဖွေခြင်း၊ ရေနွေးငွေ့အသုံးပြုစနစ်မည်သို့လည်ပတ်နေကြောင်း ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ စနစ်အားပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်နိုင်မည့်ဖြစ်နိုင်သောဧရိယာများရှာဖွေခြင်း၊ ထိုသို့ ဖြစ်နိုင်သောကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် စနစ်အပေါ်သက်ရောက်မှု့ကို လေ့လာဆန်း စစ်ခြင်း၊ စက်ရုံ၏စက်လည်ပတ်မှု့နှင့်ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေနှင့်ကိုက်ညီသောရေနွေးငွေ့အသုံးပြု စနစ်ပိုမိုကောင်း မွန်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် စနစ်တစ်ခုလုံး၏ performance ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်း တို့ပါဝင်သည်။