ဖိအားမြှင့်လေစနစ် အထိရောက်ဆုံးအသုံးပြုခြင်း (CASO)


Are you interested in implementing
ဖိအားမြှင့်လေစနစ် အထိရောက်ဆုံးအသုံးပြုခြင်း (CASO)
at your factory?


System Description

Compressed air စနစ်၏ Compressed air ထုတ်လုပ်နိုင်မှု နှင့် စက်ရုံ၏ အမှန်တကယ် လိုအပ်သော Compressed air လိုအပ်ချက်အား အနီးစပ်ဆုံး မျှခြေဖြစ်အောင် စွမ်းအင်အထိရောက်ဆုံး အသုံးပြုအနေအထားဖြင့် လုပ်ဆောင်မှု့ (သို့မဟုတ်) ဒီဇိုင်းပြုလုပ်မှု့ ကို “Compressed air စနစ် အထိရောက်ဆုံး အသုံးပြုခြင်း” ဟုအဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုနိုင်သည်။ Compressed air စနစ် အထိရောက်ဆုံး အသုံးပြုခြင်းတွင် အောက်ပါ အဆင့်များပါဝင်သည်- စက်ရုံ Compressed air စနစ်အတွက် လိုအပ်သော စွမ်းအင်၊ Compressed air စီဆင်းမှု့ပမာဏ၊ Pressure စသည့်အချက်အလက်များ တိုင်းထွာခြင်း (သို့မဟုတ်) ခန့်မှန်းခြင်း၊ Compressed airစနစ် မှ Compressed air ထုတ်လုပ်မှု့ကို အဆိုပါ လိုအပ်ချက်များ နှင့် ကိုက်ညီအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စွမ်းအင်ပိုမို ကုန်ကျနေသော Compressed air အသုံးပြုမှု့များ နှင့် အလေ့အကျင့်များ ( ဥပမာ- အခြားနည်းလမ်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည့် နေရာတွင် စျေးကြီးသည့် Compressed air အား မဆင်မခြင် အသုံးပြုခြင်း၊ ) လျှော့နည်းပပျောက်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) Compressed air အား ပြန်လည် ချိန်ညှိခြင်း၊ လက်ရှိ Compressed air ထုတ်လုပ်မှုကို အခြားနည်းဖြင့် ဖြည့်စွက်အသုံးပြုခြင်း(သို့မဟုတ်) ပြောင်းလဲ အသုံးပြုခြင်း နှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် လုပ်ငန်းခွင် ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် ထုတ်လုပ်မှု့ စွမ်းဆောင်ရည် ဖြစ်ပေါ် လာစေရေး စက်ပစ္စည်းကိရိယာများကို သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ ထားရှိခြင်း လေယိုစိမ့်မှု့များ၊ လေဖောက်ထုတ်မှု့များ ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ဆုံးရှုံးမှု့များ နှင့် artificial demand များကို လျှော့နည်းအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း